ID Course Name Duration Start Date
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Tháng Mười Một 21, 2018
Anh Ngữ Trong Kinh Doanh Tháng Mười Một 21, 2018
Nhật Ngữ Trong Thương Mại Tháng Mười Một 21, 2018
CHUYÊN NGÀNH NGOẠI NGỮ (ANH NGỮ & NHẬT NGỮ) Tháng Mười Một 21, 2018
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Tháng Mười Một 21, 2018
Đọc báo cáo tài chính (nâng cao) Tháng Mười Một 21, 2018
Đọc báo cáo tài chính (Cơ bản) Tháng Mười Một 21, 2018
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM PHẦN 1 (VAS BASIC LEVEL) Tháng Mười Một 21, 2018