CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU

  NGOẠI NGỮ CHUYÊN MÔN
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  21.11.2018Lượt xem: 23

  Tổng Quan Về Chương Trình Rà soát về các chuẩn mực kế toán cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS 03, VAS 04, VAS 10, VAS 14…) Thực hiện các kỹ năng trên Excel (hàm tài chính, hàm về kế toán….) Nắm vững các kỹ năng để lập các bảng chi tiết trên báo cáo tài chính (bảng lương, bảng theo dõi tài sản cố định, chi phí trích trước….)
  Xem thêm
  2018 Copyright © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU. Web Design by Nina.vn