Courses

All [:en]Making Financial Statement[:vi]Kỹ năng lập báo cáo tài chính[:] VAS & IFRS Hành chính nhân sự & Pháp lý Kế toán - Kiểm toán và Tài chính [:en]For students in Foreign Language[:vi]Dành cho sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ[:] Chuẩn mực kế toán Việt Nam Đọc báo cáo tài chính Ngoại ngữ

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI NGỮ (ANH NGỮ & NHẬT NGỮ)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGOẠI NGỮ (ANH NGỮ & NHẬT NGỮ) Tổng Quan Về Chương Trình Soạn thảo và dịch thuật Hợp đồng lao động, Hợp đồng kinh tế… Dịch các hồ sơ, báo cáo và văn bản luật Thực hiện các công việc hành chính về bảo hiểm, […]

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Tổng Quan Về Chương Trình Rà soát về các chuẩn mực kế toán cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS 03, VAS 04, VAS 10, VAS 14…) Thực hiện các kỹ năng trên Excel (hàm tài chính, hàm về kế toán….) Nắm […]

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Tổng Quan Về Chương Trình Rà soát về các luật cơ bản của hệ thống luật Việt Nam (LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT THUẾ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT DOANH NGHIỆP,……) Được hướng dẫn làm những câu hỏi của khách hàng về các luật nêu […]

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM PHẦN 1 (VAS BASIC LEVEL)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM PHẦN 1 (VAS BASIC LEVEL) Tổng Quan Về Chương Trình Giúp học viên có một cái nhìn tổng quát về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Cách vận dụng VAS 01, VAS 03, VAS 04, VAS 10 theo từng trường hợp cụ thể. […]

Anh Ngữ Trong Kinh Doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ANH NGỮ TRONG KINH DOANH Tổng Quan Về Chương Trình Giảng dạy chương trình đàm thoại Anh Ngữ theo phương pháp và giáo trình mới Thời lượng đàm thoại chiếm 60%. Hướng dẫn các kỹ năng working manner trong công ty nước ngoài Đối Tượng Tham Gia Sinh viên năm 3-4 […]

Nhật Ngữ Trong Thương Mại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT ĐÀM THOẠI SƠ CẤP Tổng Quan Về Chương Trình Giảng dạy chương trình đàm thoại Nhật Ngữ theo phương pháp và giáo trình mới Thời lượng đàm thoại chiếm 60%. Hướng dẫn các kỹ năng working manner trong công ty Nhật Bản. Đối Tượng Tham Gia Sinh viên năm 3-4 […]